top of page
Image by Priscilla Du Preez

PROFESSIONELLT SAMTALSSTÖD FÖR ADOPTERADE

Har du funderingar om ditt ursprung eller andra tankar kring din adoption kan du vända dig till oss för adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd. Vi tar emot på våra mottagningar i Västmanland och Dalarna, eller via ett digitalt möte oberoende av var i Sverige du befinner dig.

SAMTALSSTÖD INDIVIDUELLT

Vi fortsätter att erbjuda enskilt adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade.

Du får så många samtal som du önskar, dock max ett samtal per vecka.

Vi prioriterar din integritet och konfidentialitet. Information som du delar med oss behandlas med strikt sekretess, i enlighet med gällande lagar.
(Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Patientdatalagen (2008:355).

 

FÖR UNGA

Du måste vara 15 år eller äldre för att få ett adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd, är du yngre kan du kontakta Umo. https://www.umo.se/

NYHETER

Vi fortsätter att erbjuda enskilt adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade. Nytt är att vi även erbjuder samtalsstöd i grupp för informations- och erfarenhetsutbyte.

Du får själv välja om du vill ha samtal i grupp eller enskilt. Men du kan inte delta i båda samtidigt. 

SAMTALSSTÖD I GRUPP

Innehåll

Gruppträffarna kommer ske via videosamtal, 

6-8 deltagare i varje grupp. Varje träff har ett speciellt tema utifrån vår erfarenhet och forskning av problematiska områden för adopterade, till exempel rasism, minoritetsstress och anknytning.

Aktivitet: Informationsförmedling, diskussioner, erfarenhetsutbyte och övningar. Innehållet kan variera något utifrån gruppens frågor och behov.

När: 1gg/vecka

Sex träffar till att börja med, med möjligheter till fler.

Tidsåtgång: 1,5h per tillfälle

Image by Andrew Neel

ERFARNA TERAPEUTER

Vi är erfarna terapeuter och psykologer som har förståelse för förlust, anknytning, trauma och hjärnans utveckling, samt kunskap om de utmaningar som är förknippade med adoption.

Barn och vuxna adopterade behöver olika slags stöd och att dessa behov förändras över tid. Vi har erfarna terapeuter som hjälper dig när behovet uppstår. Det är vanligt att söka stöd mer än en gång när man går igenom olika utvecklingsstadier och behoven kan förändras  när en person tex börjar eller slutar på en skola, gifter sig, upplever dödsfall i familjen eller när personen själv ska bli förälder. Vid livets olika utvecklingsstadier, kan vi terapeuter hjälpa att hantera känslor som är vanliga hos adopterade som tex sorg och övergivenhet.

SEPARATION OCH FÖRLUST

Adoptionsspecifikt

Barn som har adopterats har en upplevelse i någon grad av separation från sina födelsefamiljer. Denna förlust kan skapa utmaningar under barndomen och långt in i vuxenlivet med både självkänslan och identiteten. Även barn, ungdomar och vuxna som adopterades som spädbarn kan uppleva en rad känslor relaterade till denna förlust, såsom sorg, identitetsförvirring, rädsla för att bli avvisad och låg självkänsla. Separations- och förlustproblem dyker upp igen under speciella händelser (t.ex. helgdagar, födelsedagar, adoptionsdagar) och i olika utvecklingsstadier, särskilt hos ungdomar. Krishändelser - till exempel skilsmässa, dödsfall i familjen eller annan separation av en familjemedlem - kan också leda till starka känslor och rädsla för separation och att bli övergiven.

Kvinna vid Subway
Plantspegelreflektion

DRÖMMEN OM ATT VARA SOM ALLA ANDRA

När spegelbilden visar annorlunda.

Det är inte bara att man som barn och tonåring har en önskan att passa in utseendemässigt. Adopterade från områden där deras utseende skiljer sig från normen i uppväxtlandet kan utsättas för både rasism och diskriminering. Det här innebär för många adopterade att de är särskilt utsatta och sårbara i vårt samhälle.

Adopterades utsatthet

Varför vi gör som vi gör och blir som vi blir?

 

Varför mår vi som vi gör? Är det vår uppväxt i en speciell miljö eller är det vårt genetiska arv? Vad formar oss? Svaret är att både arv och miljö gör oss till de vi är och förklarar varför vi gör som vi gör och blir som vi blir.

 

När man som adopterad upplever fysisk eller psykisk ohälsa kan det bli svårare att röna ut vad orsaken är. Ofta finns det oklarheter kring barnets situation innan adoptionen, i andra fall finns över huvud taget ingen information. När barnet väl är adopterat finns det inte full insyn i barnets uppväxt hos adoptionsfamiljen. Detta leder till att det inte alltid går att säga vad i en människas känslor eller beteenden som går att koppla till arv eller om det istället ska ses som ett resultat av den miljön som barnet har växt upp i. 

Image by jose aljovin
Image by Paul Hanaoka

Tillgänglighet för ett adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd:​


Måndag - fredag och viss kväll i veckan. 
​Tillgänglig för bokning av adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd:


Vardagar 08.00-17.00 via e-post, sms och telefonsamtal. 
Kontakta oss:


Telefon: 070-981 20 10
Sms: 070-981 20 10
E-post: info@apoteksgarden.se

bottom of page