top of page

ADOPTION- VÅR RESA

Adoptionsfrågor är ett område som ligger oss varmt om hjärtat. Då vår VD Marlene Alander för över 25 år sedan, som nybakad sjuksköterska, träffade sina första adopterade patienter insåg hon att man som adopterad har en speciell sorts sårbarhet. 

 

När Marlene sedan jobbade på olika behandlingshem, både som sjuksköterska och senare även som psykoterapeut, behandlade hon adopterade som ofta uppvisade en anknytningsproblematik som gav sig i uttryck att de tex inte litade på andra, inte klarade att ha nära relationer osv. 

Sedan år 2000 har Marlene familjehem för barn med särskilda behov. 

Marlene har idag själv två adopterade barn; ett från Sverige som nu är vuxen och ett från Uganda som fortfarande är ett barn. Marlene har således fördjupat sig i terapi för adopterade där hon bland annat använder sig av Schematerapi som behandlingsmetod.

Street på natten
Erfarenhet av adoption: Om mig

MARLENE ALANDER

Marlene Alander.jpg

LEG SJUKSKÖTERSKA/LEG PSYKOTERAPEUT MED AUKTORISATION I KBT
LÄRARE OCH HANDLEDARE KBT

Marlene har också en verksamhet där hon rekryterar, utreder, utbildar och handleder familjehem. I utredningen används socialstyrelsens material BRA-fam tillsammans med strukturerade djupintervjuer för att bedöma familjehemmens lämplighet. Efter att familjehemmen blivit godkända utbildas de kontinuerligt med hjälp av socialstyrelsens material Ett hem att växa i.

 

Familjehemmen får också regelbunden handledning vilket ofta handlar om anknytningsproblematik, HBTQ ärenden och adoptionsfrågor. Marlene har även handledaruppdrag till personal vid socialtjänsten bl.a. via VNR ärenden och hälso- och sjukvårdspersonal och därigenom arbetat med att ge samtalsstöd där ofta adoptionsfrågor varit aktuella.

 

Marlene ingår i en kvalitetssäkringsgrupp för privata psykoterapeuter.

Parallellt har Marlene familjehem för barn med särskilda behov sedan år 2000.

Marlene har också gedigen erfarenhet av att behandla både barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt har själv två adopterade barn.

Utbildningar:
Handledare- och lärarutbildning KBT
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi (steg 2)                
Grundutbildning i akupunktur    
Grundutbildning i kognitiv psykoterapi (steg 1) 
Kurs i Balans - diabetes

Sjuksköterskeexamen     
Audionomutbildning

Erfarenhet av adoption: Om mig
Support Group

LÄR DIG MER OM MARLENES UPPDRAG

Marlene arbetar som VD vid Apoteksgårdens Kognitiva Center AB med vårdavtal med Region Örebro län sedan 2006 där uppdraget är Individuella terapeutiska behandlingar.

 

Hon har erfarenhet att arbeta med individuellt samtalsstöd med ett 10-årig utvärderat behandlingsresultat där det ingår 350 behandlande personer per år sedan start 2006. Uppdraget är uppskattningsvis 5 % med samtalsstöd till adoptionsrelaterade ärenden, 70 % med anknytningsproblematik och 25 % med krishantering och komplex psykisk ohälsa. Patienterna kommer bl.a. via egen remiss, landstingets primärvård, företagshälsa, privat och på remiss från Barn- och ungdomspsykiatrimottagning.

 

Marlene utför behandling, slutenvård och akut psykiatri med barn, ungdomar och deras familjer och enskilda vuxna. Marlene har även adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd med adopterade som har behov av råd och stöd.

Pihlskolan och Folkhögskolan i Hällefors, privata förfrågningar från skolor i Sollentuna samt skolpsykolog slussar vidare ärenden kring anknytningsproblematik, HBTQ ärenden till Marlene. 

Erfarenhet av adoption: Om terapi

Möt teamet

Christina.jpg

CHRISTINA BARK

Leg psykoterapeut

AnnaP1_edited.jpg

ANNA PETTERSSON

Leg psykolog

IMG_4395_edited.jpg

ISABEL HÖIJER BJÖRK

Leg psykoterapeut

Socionom

Leg psykoterapeut

ÅSA NILSSON

Anders_edited.jpg

ANDERS SCHRÖDER

Leg psykoterapeut

Socionom

Läs mer om oss och teamets erfarenhet

ANDERS SCHRÖDER

Anders.jpeg

SOCIONOM 
LEG PSYKOTERAPEUT
LÄRARE OCH HANDLEDARE KBT

Anders kom på traumamottagningen under mer än 16 års tid i kontakt med människor som förlorat sitt land, sitt hem, sina biologiska föräldrar eller andra närstående släktingar. I samband med det har han mött både unga vuxna som varit barnsoldater och äldre som blivit adopterade eller familjehemsplacerade. För dessa har samtalen handlat om en bottenlös sorg och raseri, om livets mening, "varför drabbades just jag av detta öde?".

 

Eftersom att Anders även har erfarenhet av adopterade som har utnyttjats sexuellt (bl a föräldralösa som adopterats av militärens officerare i ursprungsländerna) finns en medvetenhet kring de funderingar om ursprung, identitet, sexualitet som kan uppstå beroende på hur personer blivit utnyttjade.

Anders har bearbetat anknytningsproblematik om hur är det att som adopterad växa upp hos föräldrar som också har biologiska barn och de känslor som kan uppstå i samband med det.

 

Känslan av att ha en annan hudfärg och bli nedvärderad på grund av detta. Många brottas med låg självkänsla och anpassar ihjäl sig i stället för att se styrkan i att ha en annorlunda uppväxt.

 

Vi har också jobbat med alla slags minnen, med lukt och matminnen eller frånvaro av minnen från då till nu där en ekande tomhet fyllts upp av en ihärdig ångest och/eller apati.

Utbildningar:
Traumametoden EMDR
Familjeterapi
Handledare- och lärarutbildning KBT
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi (steg 2)            
Grundutbildning i kognitiv psykoterapi (steg 1)
Socionomexamen

Erfarenhet av adoption: Om mig
Kyssas i fält
Erfarenhet av adoption: Välkänt citat
Erfarenhet av adoption: Välkänt citat
ISABEL HÖIJER BJÖRK
IMG_4395.jpg
SOCIONOM,
LEG PSYKOTERAPEUT,
MEDICINE MAGISTER

Isabel Höijer Björk är socionom, leg psykoterapeut med inriktning KBT samt medicine magister med huvudområde psykoterapi. Isabel arbetar idag som psykoterapeut inom företagshälsovård samt har egen mottagning.

Isabel har mångårig erfarenhet av psykoterapeutiska samtal med bam, ungdomar och vuxna med anknytningsproblematik och har i sitt yrke kommit i kontakt med adoptionsfamiljer, adopterade ungdomar och vuxna samt ofrivilligt barnlösa. Hon har under flera år arbetat specifikt med familjehemsplacerade barn och ungdomar.

Isabel har erfarenhet av kliniskt arbete inom socialtjänst, mretagshälsovård, primärvård, allmänpsykiatri och specialistpsykiatri och har arbetat med behandling av ångest- och depressionstillstånd, sömnsvårigheter, ätstörningar, beroendeproblematik, stressrelaterad ohälsa samt kris och trauma. Återkommande teman i de psykoterapeutiska samtalen rör ofta anknytningsmönster och självbild.

Utbildningar:

Medicine Magisterexamen med huvudområde psykoterapi.

Psykoterapeutexamen med inriktning Kognitiv beteendeterapi, påbyggnadsutbildning (steg 2).

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (steg l).

Grundutbildning i BBIC, barns behov i centrum

Socionomexamen

Psykolog session
Girl Stirra

ANNA PETTERSSON

AnnaP1_edited.jpg

LEG PSYKOLOG

Anna är legitimerad psykolog som har erfarenhet av kliniskt arbete bestående av bedömningar, stödsamtal, samtalsterapi samt neuropsykiatriska utredningar. Hon var tidigare verksam inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Blekinge Läns landsting, men arbetar numera huvudsakligen med eget patientarbete i sin privata verksamhet Psychologist Anna Pettersson AB. Utöver det är Anna också timanställd för en digital vårdgivare samt för Apoteksgårdens Kognitiva Center AB där hon arbetar enbart med adoptionsspecifika stödsamtal.

 

Anna har erfarenhet att möta både barn, ungdomar och vuxna i sitt jobb, och arbetar med behandling av bland annat ångest- och depressionstillstånd, stress, sömnsvårigheter, relationssvårigheter och kris. Annas teoretiska inriktning är i huvudsak kognitiv beteendeterapi (KBT).

 

Anna själv adopterad och kom till Sverige när hon var fem månader gammal. I och med hennes egna bakgrund har hon alltid haft ett engagemang i frågor som rör adoption. Anna vet till mångt och mycket vad det kan innebära att vara adopterad och vilka utmaningar man kan ställas inför i det dagliga livet. Detta är givetvis individuellt då adopterade är en heterogen grupp och varje människa har sin unika historia, upplevelse och berättelse. Den nämnare som många adopterade har gemensamt är att - nu eller tidigare i sina liv - ha funderingar och reflektioner kring livet, sin egna adoption samt om adoption generellt. Dessa funderingar kan ibland vara smärtsamma och svåra att hantera på egen hand. Med lyhördhet och en stor portion av ödmjukhet hoppas Anna kunna få just dig att känna dig trygg, respekterad och lyssnad på i mötet med henne.

Utbildningar:

Kandidatexamen i psykologi, Eötvös Lórand University, Ungern

Magisterexamen i psykologi, Københavns Universitet, Danmark

Legitimerad psykolog , Socialstyrelsen i Sverige

Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT)

Krispsykologi – att förhindra PTSD

Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Man Walking i Fields

CAROLIN UTECHT

PSYKOLOG
LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT

(FÖRÄLDRALEDIG )

Carolin Utecht är psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT. Hon jobbade inom specialistpsykiatrin i Berlin, Tyskland innan hon flyttade till Sverige 2020. Hon har mångårig erfarenhet i individuella psykoterapeutiska samtal med barn, ungdomar och vuxna. Hon har i sitt yrke bland annat kommit i kontakt med komplex psykisk ohälsa, ångest, långvarig depression, personlighetsstörningar, trauma och även spåren av diskriminering och känslan av hemlöshet.

Carolin lägger mycket fokus på behov som inte blev tillgodosedda i barndomen och hur detta kan påverka våra känslor som vuxna och vårt beteende i nära relationer.

 

Carolin har även erfarenhet som personlig assistent där hon stöttade människor med särskilda behov på väg till ett självbestämt liv. Ämnena anknytning och utanförskap spelade en stor roll här, eftersom en del av hennes klienter inte växte upp i sin ursprungsfamilj. Under den tiden fick Carolin en bättre förståelse för utmaningar kopplat till deltagande i det sociala livet och föräldrarskapet för människor med funktionsnedsättning.

 

Carolin arbetar idag inom Barn-och Ungdomspsykiatrin, där hon erbjuder behandlingar som riktar sig mot specifika psykiska symtom men också på att förbättra känsloreglering, att upptäcka egna styrkor och acceptera individuella gränser, att hjälpa barn och ungdomar att styrka sin självbild och att hitta en egen identitet.

Utbildningar:
Psychological Psychoterapist CBT Cognitive Behavioral Therapy for Adults,
Berliner Fortbildungs-Akademie
Masters Degree in Psychology (Master of Science), Humboldt Universität zu Berlin
Bachelors Degree in Psychology (Bachelor of Science), Friedrich-Schiller Universität Jena

Hide and Seek

CHRISTINA BARK

Christina.jpg

LEG  PSYKOTERAPEUT 
SOCIONOM

Christina Bark är legitimerad psykoterapeut. Hon har över betydande tid arbetat med adoptionsfrågor bland annat med den obligatoriska föräldrautbildningen, medgivandeutredningar och uppföljande samtal med adoptivföräldrar.

 

Under tiden hon arbetade inom barnpsykiatrin mötte hon adoptivbarn som var i behov av stöd och behandling mycket beroende av identitetssvårigheter och känsla av att inte höra hemma i det svenska samhället. På mottagningen i Sundsvall möter hon vuxna adopterade som söker behandling utifrån sin livssituation, där frågor kring adoptionen ofta är centrala. Hon har erfarenhet av handledningsuppdrag riktat mot skolpersonal och familjehemsföräldrar.

 

Under perioden 2011 - 2015 var hon styrelsemedlem i adoptionsföreningen La Casa, där hon utöver styrelseuppdraget även fick möjlighet att under en tid arbeta som volontär på ett barnhem i Bogota, Colombia.

 

Christina har lång yrkeserfarenhet och genuint intresse för människans livsvillkor och kan bidra till att ge stöd till adopterade och adoptivföräldrar, både på individ- och gruppnivå.

Utbildningar:

Psykoterapeutprogrammet, SAPU, Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling
Grundläggande psykoterapeutprogrammet, Umeå universitet 
Magisterexamen i socialt arbete, Umeå universitet
Socionomprogrammet, Umeå universitet

Åsa Nilsson

åsa_edited.png

LEG  PSYKOTERAPEUT

Åsa är läraren som skolade om sig och blev legitimerad psykoterapeut. Hon har över 20 års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna, både som lärare, skolkurator och psykoterapeut och har i hela sitt liv haft ett starkt och genuint intresse för människor och vad som formar varje människa i dennes utveckling. Som psykoterapeut har hon en bred terapeutisk erfarenhet där hon arbetat både med företagshälsa, primärvårdspsykiatri och specialistpsykiatri, bland annat i samarbete med BUP Dalarna. Behandlingarna har handlat om stressrelaterad ohälsa, ångest och depression, beroendeproblematik, svårigheter i nära relationer, känsloreglering, samsjuklighet med autism/ADHD men också mycket om självkänsla, att hitta sin identitet, trauman och anknytningsrelaterad problematik. Hon har även haft adopterade ungdomar i samtalsbehandling och handlett familjer med adopterade barn samt haft handledning med skolor kring elever med psykisk ohälsa.

I Åsas utbildning till leg psykoterapeut läste hon inriktning schematerapi, en terapeutisk metod som är särskilt inriktad på att behandla anknytningsproblematik. I sitt examensarbete gjorde hon också djupintervjuer med sju vuxna adopterade om deras upplevelse av psykisk hälsa och ohälsa. I det arbetet mötte hon människor med olika upplevelser av att vara adopterade, många gemensamma upplevelser, men även varje individs unika historia och hon fick en stor respekt för den komplexa problematik som kan komma av att vara adopterad men även en stor respekt för individernas styrka och resurser att klara av svårigheter som de mött.

Utbildningar:
Psykoterapeutexamen med inriktning schematerapi och KBT, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Påbyggnadsutbildning (steg 2)
Grundutbildning i psykoterapi, KBT Svealand (steg 1)
Legitimerad lärare med inriktning psykologi och naturvetenskap, Karlstads Universitet

 

bottom of page