top of page

KONSULENTSTÖDDA FAMILJEHEM

Inom räckhåll

Nurse Kontroll Girl

PÅ APOTEKSGÅRDENS KOGNITIVA CENTER HAR VI UPPDRAG AV SOCIALTJÄNSTEN RUNT OM I SVERIGE. APOTEKSGÅRDEN HAR SOM UPPGIFT ATT TILL SOCIALNÄMNDEN FÖRESLÅ OCH ERBJUDA FAMILJEHEM OCH JOURHEM TILL BARN, SAMT LÄMNA STÖD OCH HANDLEDNING TILL SÅDANA HEM SOM TAR EMOT BARN ENLIGT 7 KAP.1§ SOCIALTJÄNSTLAGEN. INNAN ETT FAMILJEHEM FÖRESLÅS UTREDS DE GRUNDLIGT, SAMT FÅR UTBILDNING MED HJÄLP AV SOCIALSTYRELSENS MATERIAL ETT HEM ATT VÄXA I.

Hör av dig
Child and Therapist

EFTER PLACERING  ERBJUDS FAMILJEHEMMEN REGELBUNDEN HANDLEDNING I HEMMET VAR TREDJE VECKA OCH OM ÖVRIGA STÖDINSATSER BEHÖVS SKER DET VIA KBT-MOTTAGNINGEN. TÄTARE HANDLEDNING GENOMFÖRS VID BEHOV OCH MÖJLIGHET TILL AKUT TELEFONKONTAKT MED JOURHAVANDE FAMILJEHEMSKONSULENT FINNS VID BEHOV DYGNET RUNT. OM DET PLACERADE BARNET BEHÖVER EXTRA STÖDINSATSER SKER ÄVEN DET VIA KBT-MOTTAGNINGEN. DETTA SKER OFTA I VÄNTAN PÅ ATT BARNET SKA BLI KALLAD TILL BUP. I SAMBAND MED DETTA GENOMFÖRS ÄVEN DEN DOKUMENTATION SOM KRÄVS.

Hör av dig
Woman on Window Sill

ALLA PLACERADE BARN/UNGA FÅR EN GENOMFÖRANDEPLAN MED UTGÅNGSPUNKT I UPPDRAGET FRÅN PLACERANDE MYNDIGHET OCH UTGÅR FRÅN BBICS PRINCIPER.  VÅR LEDSTJÄRNA ÄR ATT BARNETS RÄTTIGHETER SKA FRÄMJAS SÅSOM DE UTTRYCKS I FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIIGHETER. APOTEKSGÅRDEN ÅTERKOPPLAR TILL OCH HAR MÖTEN MED PLACERANDE MYNDIGHET OCH REGELBUNDNA RAPPORTER OM FAMILJENS BEHOV OCH VÅRA INSATSER.

Hör av dig
Konsulentstödda familjehem: Resurser

FAMILJEHEM

Tillsammans varje steg på vägen

Baksidan av Flicka i en gård

BARNENS RÄTTIGHETER

Alla placerade barn/unga får en genomförandeplan med utgångspunkt i uppdraget från placerande myndighet och utgår från BBICs principer.  Vår ledstjärna är att barnets rättigheter ska främjas såsom de uttrycks i FN:s konvention om barnets rättiigheter. Apoteksgården återkopplar till och har möten med placerande myndighet och regelbundna rapporter om familjens behov och våra insatser.

Autumn Road

INGET AKTIVT MISSBRUK

Apoteksgården tar inte emot barn/unga med aktivt missbruk.

Organiserad skrivbord

RUTINER

Verksamheten styrs av dokumenterade rutiner och följs upp kontinuerligt och avvikelser hanteras skyndsamt.
Vid avslut skrivs ett följebrev med sammanfattning, bedömning och rekommendation till vidare åtgärd samt hjälp vid avflytt/vidareflytt.

Konsulentstödda familjehem: Tjänster
bottom of page