top of page
Woman on Window Sill

ORGANISATIONS
UTVECKLING

Kurser och handledning i ledarskap

Vi har kurser och handledning i ledarskap med inriktning situationsanpassat ledarskap och neuroledarskap som bygger på den senaste forskningen om hjärnan, gruppdynamik, gruppsykologi, motivation och personlig utveckling.


Som ledare behöver du vara trygg i dig själv och känna dina egna styrkor och svagheter samtidigt som du behöver ha kunskap om dina medarbetare och hur du kan leda dem till samarbete och effektivitet för att nå bästa möjliga framgång. Vår breda kompetens med leg. Psykoterapeuter och certifierade coacher  hjälper er utveckla ert ledarskap på bästa sätt.

Hör av dig
Organisationsutveckling: Välkommen
Supportive Friend

Handledning

Apoteksgården arbetar med förebyggande, utvecklande och problemlösande former av handledning på arbetsplatsen åt personal inom offentlig förvaltning och privata näringslivet. Landsting, skola, socialtjänst och terapeuter under utbildning. 

Vi har bred erfarenhet av handledning av personal både inom  kommun, landsting och privata näringslivet. Vi handleder både medarbetare och chefer på olika nivåer.

Organisationsutveckling: Välkänt citat
Child and Therapist

RIKTLINJER FÖR TIDIGA INSATSER VID ALKOHOLPROBLEM PÅ ARBETSPLATSEN

Utbildning för chefer. Vad kan arbetsgivaren göra för att förebygga och åtgärda problem med alkohol och droger? Vad är tillåtet i arbetsrätten? Vad är mest effektivt enligt senaste forskningen?

 Lär dig vad du som arbetsgivare kan göra för att förebygga och åtgärda problem med alkohol och droger på jobbet. Du får ta del av den senaste forskningen om riskbruk och behandlingsalternativ, samt motiv att agera tidigt. Vi går bland annat igenom Alkoholriktlinjerna från Kompetenscentret för företagshälsa samt Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt vars syfte var att sprida metoder att åtgärda alkoholproblem i ett tidigt skede.


Lär dig också vad du som arbetsgivare kan göra om en medarbetare kommer påverkad till jobbet. När du har rätt att skicka hen till provtagning och hur du ska hantera situationen så att den inte blir integritetskränkande. Vilka krav har du rätt att ställa och vilket stöd är du skyldig att ge?

Kontakt
Organisationsutveckling: Om terapi

STRESS

Lär dig mer om mina metoder

Stressrelaterad ohälsa är en av de främsta orsakerna till långvarig sjukfrånvaro idag, men så behöver det inte vara. Mycket stress kan förebyggas i organisationen genom att hitta en balans mellan krav och resurser som underlättar för medarbetarna att fungera så bra som möjligt. Välfungerande och trygga arbetsgrupper är också en av de största framgångsfaktorerna för ett företag och en viktig förebyggande faktor när det gäller stress. Vi kan stötta organisationer i deras utveckling av välfungerande grupper och i deras systematiska arbetsmiljöarbete mot stressrelaterad ohälsa.

Vi hjälper till med behandling och rehabilitering av medarbetaren (se individ och familj) men vår vision är ett arbetsliv där stressrelaterade sjukskrivningar inte längre förekommer.  Vi hjälper er att kartlägga och förebygga, både på gruppnivå och organisationsnivå. Vi kan bland annat genomföra:

Stressrond: Vi kartlägger nuläget genom intervjuer och observationer och gör upp en åtgärdsplan tillsammans med ansvariga ledare hur man ska komma tillrätta med problemen.

Reflekterande kollegiala samtal med handledning: 10 tillfällen à 2 h där vi på ett strukturerat sätt arbetar med gruppens unika förutsättningar samtidig som deltagarna lär sig om stress och får konkreta verktyg att hantera stress. 

Föreläsningar och workshops kring stress skräddarsys enligt önskemål.

Organisationsutveckling: Om terapi
Supportive Friend

KONFLIKTHANTERING OCH SVÅRA SAMTAL

Är du osäker på din förmåga att hantera konflikterna som brukar dyka upp när människor ska jobba ihop? Trivsel, tillit och trygghet i gruppen är målet – men hur gör man konkret?

Vi hjälper dig som är chef, arbetsledare, HR-personal eller andra som vill lära sig mer om hur man dels förebygger konflikter, dels hanterar dem när de väl är ett faktum. Du får genom utbildning/handledning lära dig gruppsykologi, hur ditt beteende påverkar tilliten och hur du undviker missförstånd genom att informera rätt. 

De flesta konflikter går att lösa – lär dig hur!

Det ingår i arbetslivet att ibland ta samtal som känns obekväma och svåra, speciellt om du är chef eller ledare. Dessa situationer kan vara så ångestladdade att många gör allt för att undvika dem. Men det beteendet riskerar att försämra arbetsmiljön, rubba tilliten, hindra ett ett effektivt samarbete och i värsta fall bli kostsamt för organisationen.

Det finns dock verktyg och metoder som kan hjälpa dig att känna dig trygg i sådana situationer. Du blir stärkt i din yrkesroll och lägger samtidigt grunden till en kommunikativ och god arbetsmiljö.

 Vi lyssnar in era behov och hjälper er med kurser eller handledning skräddarsydda efter önskemål.

Hör av dig
Organisationsutveckling: Om terapi
bottom of page