top of page

APOTEKSGÅRDENS VÅRDCENTRUM

En hälsocentral i glesbygd

Sjuksköterska och patient

APOTEKSGÅRDENS HÄLSA

Ett friskare du

Hos Apoteksgårdens Hälsa utför vi skräddarsydda hälsoundersökningar åt såväl företag som privatpersoner. Du bestämmer tillsammans med en sjuksköterska vad som kan ingå i besöket. Här kan vi hjälpa dig med det som inte ingår i den landstingssubventionerade sjukvården.


Vår läkarmottagning är öppen efter tidsbokning per telefon ( kontaktuppgifter).


Här kan du bl.a. få hjälp med:

  • Hälsoundersökningar; Stor hälsoundersökning, Mindre hälsoundersökning, PSA-undersökning

  • Intyg för bl.a. körkort, färdtjänst, parkeringstillstånd mm.

  • TWAR-undersökning (se mer nedan)

Image by National Cancer Institute

SKÖTERSKEMOTTAGNING

Resurser för dig

Du är välkommen att boka tid till vår sjuksköterskemottagning, där vi kan hjälpa dig med:

  • Medicinsk rådgivning

  • Provtagning

  • Såromläggning, suturtagning

  • Kostrådgivning

akupunktur

AKUPUNKTURMOTTAGNING

Kvalitetsvård

Vi erbjuder akupunktur efter tidsbeställning.

3D Scans

TWAR

Resurser för dig

Vid Apoteksgårdens Vårdcentrum har det bedrivits en omfattande forskning om akuta och kvardröjande luftvägsinfektioner orsakade av Chlamydia pneumoniae (TWAR) och vi besitter idag stor kompetens inom området. De senaste årens ökade intresse för TWAR-Chlamydia pneumoniae infektioner har medfört att vi inte har kapacitet att ta emot alla som önskar komma för TWAR undersökning. Vi försöker därför i första hand att erbjuda undersökning till de med besvär talande för aktuell TWAR infektion. För att avgöra behovet av undersökning behöver vi information om insjuknandet, aktuella besvär, gjorda utredningar och tidigare behandling.

Apoteksgårdens vårdcentrum: Tjänster

VÅR FORSKNING

Chlamydia pneumoniae – TWAR

Vid Apoteksgårdens Vårdcentrum har det bedrivits en omfattande forskning om akuta och kvardröjande luftvägsinfektioner orsakade av Chlamydia pneumoniae (TWAR). Detta har resulterat i ett flertal publikationer från kongresser och i vetenskapliga tidskrifter vilka finns tillgängliga på internet.


Många hör därför av sig på telefon och e-post med förfrågningar. Ofta är det individer med mångåriga besvär från luftvägarna som de inte har fått någon rimlig förklaring till.

Vi har därför erbjudit undersökning för att utröna om de aktuella besvären kan vara orsakade av en kvardröjande Chlamydia pneumoniae-infektion. I undersökningen ingår en allmän läkarundersökning, ett strukturerat frågeformulär som tidigare använts i våra studier, lungfunktionsundersökning (spirometri), prov från svalget (PCR) för påvisande av eventuell förekomst av Chlamydia pneumoniae och blodprov för att med MIF (golden standard) påvisa eventuell förekomst av antikroppar mot Chlamydia pneumoniae.

De senaste årens ökade intresse för TWAR-Chlamydia pneumoniae infektioner har medfört att vi inte har kapacitet att ta emot alla som önskar komma för TWAR undersökning. Vi försöker därför i första hand att erbjuda undersökning till de med besvär talande för aktuell TWAR infektion. För att avgöra behovet av undersökning behöver vi information om insjuknandet, aktuella besvär, gjorda utredningar och tidigare behandling.

Chlamydia pneumoniae och kroniska infektioner i luftvägarna

Chlamydia pneumoniae eller TWAR som bakterien tidigare benämndes hör till bakteriesläktet Chlamydia. Alla bakterier tillhörande släktet Chlamydia är kända för att ge upphov till kroniska infektioner. Bakterien Chlamydia trachomatis, som på våra breddgrader ger upphov till sexuellt överförda sjukdomar, är känd för att ge upphov till tysta kroniska infektioner i äggledarna ledande till infertilitet. I tropiska områden ger Chlamydia trachomatis upphov till den mycket vanliga kroniska ögoninfektionen trachom som obehandlad leder till blindhet.

Chlamydia pneumoniae (TWAR), som till skillnad från Chlamydia trachomatis enbart smittar via luftvägarna, ger upphov till akuta och långdragna luftvägsinfektioner. Det finns i dag belägg för att Chlamydia pneumoniae kan vara involverad i uppkomsten av kroniska luftvägsbesvär som t.ex. kronisk nästäppa, kronisk svalgkatarr, kronisk astma och kronisk luftvägskatarr. Bakterien hämmar flimmerhårens transport av slem i luftvägarna varför ökad slemförekomst i luftvägarna är det vanligaste besväret.

Kronisk nästäppa, som inte har allergisk orsak, kan bero på en kvardröjande Chlamydia pneumoniaeinfektion. Ofta är nästäppan förenad med slembildning bakom näsan och ibland med lockkänsla för öronen. Chlamydia pneumoniae kan också ge upphov till kronisk svalgkatarr med ökad slembildning och klumpkänsla i halsen.

Det finns i dag ett övertygande antal studier som visar att astma, som debuterat efter en luftvägsinfektion i vuxen ålder, kan bero på en kvardröjande Chlamydia pneumoniae infektion i luftrören. Belägg finns även för att Chlamydia pneumoniae i samverkan med rökning kan vara orsak till kronisk luftrörskatarr med nedsatt lungfunktion (KOL).

Det är svårt att påvisa en kvardröjande Chlamydia pneumoniae infektion i luftvägarna. Bakterien kan med vanlig provtagningsteknik sällan påvisas i prov från näsa eller svalg. Man får därför påvisa infektionen indirekt genom blodprov som visar eventuell förekomst av antikroppar mot bakterien. Fynd av kvardröjande, kortlivade, antikroppar av IgA klass mot Chlamydia pneumoniae är idag den bästa indikatorn på kronisk infektion orsakad av Chlamydia pneumoniae.

Kvardröjande Chlamydia pneumoniae infektioner i luftvägarna behandlas företrädesvis med macrolider (t.ex. azitromycin) under 3-6 veckor. Trots långa behandlings- perioder har recidiv efter 2-12 månader varit mer regel än undantag. I dagsläget finns ingen allmänt vedertagen behandlingstid vid kvardröjande Chlamydia pneumoniae infektion men studier pågår med behandlingstider varierande från 6 veckor till ett år.

PUBLIKATIONLISTA

Orginalartiklar

Falck G. Diagnosis and treatment of lower respiratory tract infection in general practice. In: Strandberg K, Beermann B, Lönnerholm G (eds). Pharmaco-therapy in lower respiratory tract infections. Uppsala: Läkemedelsverket, 1991;2:49-61.

Falck G, Engstrand I, Persson K. TWAR-infektion vanlig diagnos vid öppenvårdsmottagning. Läkartidningen 1992;89:1473-6.

Falck G, Heyman L, Gnarpe J, Gnarpe H. Chlamydia pneumoniae (TWAR): a common agent in acute bronchitis.
Scand J Infect Dis 1994;26:179-87.

Falck G, Heyman L, Gnarpe J, Gnarpe H. Chlamydia pneumoniae and chronic pharyngitis. Scand J Infect Dis 1995;27:179-82.

Falck G, Gnarpe J, Gnarpe H. Persistent Chlamydia pneumoniae infection in a Swedish family. Scand J Infect Dis 1996;28:271-3.

Falck G. Acute and persistent Chlamydia pneumoniae infections in Swedish primary health care.
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis; 1996. Thesis.

Falck G, Gnarpe J, Gnarpe H. Prevalence of Chlamydia pneumoniae in healthy children and in children with infections of the respiratory tract. Pediatr Infect Dis J 1997;16:549-64.

Falck G, Engstrand I, Gad A, Gnarpe J, Gnarpe H, Laurila A. Demonstration of Chlamydia pneumoniae in patients with chronic pharyngitis.
Scand J Infect Dis 1997;29:585-9.

Falck G, Engstrand I, Gnarpe J, Gnarpe H. Association of Chlamydia pneumoniae with otitis media in children. Scand J Infect Dis 1998;30:377-80.

Engstrand I, Augustsson I, Bergemalm PO, Falck G, Gnarpe H, Gnarpe J. Demonstration of Chlamydia pneumoniae in the adenoid of children with otitis media with effusion and in children with adenoid hypertrophy. Scand J Infect Dis 2001;33:132-6..

Falck G, Gnarpe J, Gnarpe H, Hansson PO, Svärdsudd K. Comparison of individuals with and without specific IgA antibodies to Chlamydia pneumoniae.-Respiratory morbidcity and the metabolit syndrome. CHEST 2002;122:1587-93.


Översiktsartiklar, läroboksartiklar och dylikt

Kallings I, Falck G, Frydén A, Gnarpe H, Kalin M, Mårdh P-A, Persson K, Ripa T, Sundelöf B, Vene S. Chlamydia pneumoniae (TWAR) – vanlig orsak till luftvägsinfektioner. Läkartidningen 1991;88:2143-5.

Falck G. TWAR-infektioner vanliga i primärvården. Klinik &Terapi 1992; nr 3:846.

Falck G. Etiologi till infektiös hosta hos vuxna. I: Falck G. red. Infektiös hosta. Södertälje: Astra Läkemedel AB, 1993.

Falck G. Akuta och persisterande Chlamydia pneumoniae- (TWAR) infektioner i luftvägarna I: Petersson C. red. Virus och bakterier – hemma, på dagis och hos doktorn. Södertälje: Astra Läkemedel AB, 1997;27-33.

Falck G. Chlamydia pneumoniae hos barn. Allmänmedicin 1998;19:22-3.


Abstracts och föredragsreferat

Falck G. Chlamydia pneumoniae may be the cause of chronic sore throat. Modern Medicine 1996;64:41.

Falck G. TWAR infektion, kanske en förklaring till varför patienten inte blir bra. Daisy news, Pfizer, Täby. 1997;3:8-9.

Falck G, Engstrand I, Gnarpe J, Gnarpe H. Chlamydia pneumoniae vid mellanöreinflammation. Svensk ÖNH-tidskrift. 1998;2:11-2.

Falck G, Engstrand I, Bergemalm P-O, Gnarpe J, Gnarpe H. Chlamydia pneumoniae vid otosalpingit. Svensk ÖNH-tidskrift. 1999;2:6.

Falck G, Engstrand I, Gnarpe J, Gnarpe H. Chlamydia pneumoniae och kronisk rhinit. Svensk ÖNH-tidskrift. 1999;2:7.

Engstrand I, Augustsson I, Bergemalm PO, Falck G, Gnarpe H, Gnarpe J. Förekomst av Chlamydia pneumoniae i adenoiden hos barn med och utan serös otitis media. Svensk ÖNH-tidskrift. 2000.

Falck G. Chlamydia pneumoniae inom ÖNH. Svensk ÖNH-tidskrift 2003.

Falck G, Gnarpe J, Hansson LO, Swärdsudd K, Gnarpe H. IgA-antikroppar – markör för kronisk Chlamydia pneumoniae-infektion. Läkartidningen 2003;100:416.

Kongresser

Engstrand I, Falck G, Gad A, Gnarpe J, Gnarpe H, Laurila A. Chlamydia pneumoniae in chronic pharyngitis. 36th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, New Orleans, Louisiana September 15-18, 1996.

Gnarpe J, Falck G, Gnarpe H. Increased levels of specific IgA antibodies to Chlamydia pneumonia as an indicator of persistent/recurrent infection. 97th General Meeting. American Society for microbiology, Miami Beach, Florida, May 4-8, 1997.

Gnarpe J, Falck G, Gnarpe H, Svärdsudd K. Specific IgA antibodies to Chlamydia pneumoniae as markers of persistent infection. 37th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Toronto, Ontario, Canada, September 28-October 1, 1997.

Falck G, Engstrand I, Gnarpe J, Gnarpe H. Chlamydia pneumoniae in otitis media. 37th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Toronto, Ontario, Canada, September 28-October 1, 1997.

Falck G, Engstrand I, Gnarpe J, Gnarpe H, Laurila A. Persistent Chlamydia pneumoniae infections in the upper respiratory tract .9th International

Symposium on Human Chlamydial Infection, Napa Valley June 21-26, 1998.

Falck G, Engstrand I, Gnarpe J, Gnarpe H. Chlamydia pneumoniae and chronic rhinitis. 38th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Diego, California, September 28-October 1, 1998.

Falck G, Gnarpe J, Gnarpe H. Chlamydia pneumoniae and chronic respiratory tract infections in the family. 39th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, California, September 26-29, 1999.

Falck G, Gnarpe J, Gnarpe H. Comparison of individuals with and without specific IgA antibodies to Chlamydia pneumoniae with regard to morbidity and the metabolic syndrome. 4th Meeting of the European Society for Chlamydia Research, Helsinki, Finland, August 20-23, 2000.

Falck G, Gnarpe J, Gnarpe H.Can persistent Chlamydia pneumoniae infection cause a naso-phartngo-bronchial syndrome? 41th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Chicago, December 16-20, 2001.

Internet

Falck G. Chlamydia pneumoniae, TWAR, akuta / persisterande infektioner i luftvägarna. www.Internetmedicin.se  Uppdaterad 290720.

Apoteksgårdens vårdcentrum: Text
bottom of page